Asigurăm şi garantăm protecţia datelor personale (nume, prenume, număr de telefon, adresă, e-mail) pe care ni le comunicaţi în vederea realizării traducerilor solicitate de dvs, precum şi a oricăror altor informaţii cuprinse în corespondenţa purtată cu dvs. sau în materialele dvs. Aceste date sunt folosite exclusiv pentru prestarea serviciilor solicitate şi nu sunt utilizate în alte scopuri, comerciale sau de altă natură, nu sunt comercializate şi nu sunt transmise terţilor.